İSAR Yayınları


Muhtarat (İmam Rabbani’nin Mektubatından Seçmeler)

Editör: Recep Şentürk
Yayınevi: İSAR Yayınları
Dili : Arapça
Türü : Tasavvuf
Cilt Bilgisi: Termo Deri
Kağıt Bilgisi: Fildişi
Basım Tarihi: Mart 2017
Basım Bilgisi: 3. Basım
Sayfa Sayısı: 328
Kitap Boyutları: 17 X 24 cm
ISBN No: 978-605- 9276-01-6
Barkod No:
Etiket Fiyatı: 20 TL

Müceddidi elf-i sânî İmâm-ı Rabbânî Es-Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) en meşhur eseri Mektubât’ıdır. Hazret yaşadığı dönemde kendisine mektupla gelen soruları aynı yöntemle cevaplamıştır. Mektuplar birçok konuyu içermektedir. Hem dönemin siyasetçilerinden, hem de ilim erbabından başta tasavvufî olmak üzere, fıkhî, kelamî ve siyasete dair kendisine ulaştırılan seçkin sorulara üstad, ilimle geçen bereketli ömrünün neticesinde hem kuşatıcı hem de gayet anlaşılır cevaplar vermiştir. Özellikle tasavvuf ıstılahlarına hakim olan İmâm-ı Rabbânî, tasavvufun nazariyeden ziyade tatbike yönelik taraflarını vurgulamış, çok zor anlaşılacak fenâ, bekâ, vahdet-i vücûd, vb. gibi tasavvufa has kavramların derinlemesine tahlilini yapmış ve bu kavramları şeriata uygun şekilde herkesin anlayabileceği sadelikte bize açıklamıştır. İmâm-ı Rabbânî’nin en önemli özelliği tasavvufu sünnet ölçüsüne göre değerlendirmesidir. O’na göre sünnete uymayan her ne varsa merduttur, kabul edilemez. Bu yüzden kendisine müceddid-i elf-i sânî yani ikinci bin yılın müceddidi, dini hurafelerden arındırıp aslına döndüren, ihya eden unvanı ulema arasında layık görülmüştür. Muhtârât (eserin tam ismi; el-Muhtârât min el-Mektûbât el-İmâm er-Rabbânî es-Sirhindî) kitabı, İmâm-ı Rabbânî’nin (ö. 1034/1624) Mektûbât isimli kitabındaki mektuplarından derlenenerek hazırlanmıştır. Müellif merhum Muhammed Emin Er (ö. 1434/2013) bu mektuplardan en önemlilerini Farsça’dan Arapça’ya tercüme etmiş ve metin dipnotlarla zenginleştirilmiştir. Uzun yıllar içerisinde defalarca tashih edilerek oluşturulan bu esere Mektûbât-ı Rabbânî’den sadece 122 tanesi alınmış, bazı mektuplarda ise kısaltmaya gidilmiştir. Fakat her mektubun orijinal eserdeki sıra numarası da dipnotta belirtilmiştir. Bu mektuplar daha ziyade günümüz ilim talebelerinin ihtiyacına göre seçilmiştir. Bu şekilde okuyucunun rahat bir şekilde takip edebileceği, birçok kişiye hitap eden bir tercüme yapılmıştır. İslâma Giriş, Allah Katında Din, Dinin Temelleri, Din Güzel Ahlaktır, Akide, Kelam ve Fıkhî Meselelere Dair Fetvalar, Fıkh-ı Bâtın ve Ahlâk Risalesi gibi mühim eserlerin müellifi bu kıymetli tercümesiyle Mektûbât’ın daha kolay okunması ve mezkur eserden istifadenin artmasını hedeflemiştir. Yüz küsur yıllık ilmî bereketin neticesinde hazırlanan bu eserin tüm ilim tâliplerine talimlerinin yanında tezkiyelerini de tamamlamaları için bir kaynak eser olarak okutulması temennimizdir.

Bu kitabu satın al


Osmanlı'da İlm-i Kelâm
Âlimler, Eserler, Meseleler

Editörler: Osman Demir, Kadir Gömbeyaz, Murat Kılavuz, Veysel Kaya
Yayın: İSAR Yayınları
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe,Arapça,İngilizce
Yayın Tarihi: Aralık 2016
Sayfa Sayısı: 675
ISBN: 9786059276054

İslâm düşünce mirasının güçlü bir taşıyıcısı ve temsilcisi olan Osmanlı, tarih sahnesine çıkmasının hemen ardından İslâm medeniyetinin lokomotifi hâline geldi ve tevarüs ettiği bilimsel imkânları yeni bir terkiple neredeyse son asra kadar sürdürmeyi başardı. Osmanlı, siyasî ve ilmî gücü sayesinde sadece İstanbul ve Anadolu merkezli entelektüel faaliyetleri değil İslâm coğrafyasında üretilen tüm bilimsel etkinlikleri de harekete geçirdi. Bu etkisine rağmen Osmanlı ilim ve fikir hayatını temel kaynaklardan hareketle ve kuşatıcı bir perspektifle ele alan çalışmalar ise oldukça sınırlıdır.

Toplamda dört bölümden oluşan elinizdeki kitap İslâm düşüncesi tarihinin ihmal edilen bir alanını muhtelif konulara odaklanan yazılar üzerinden aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Osmanlı kelâm geleneğinin muhtevası, temel özellikleri ve meseleleri, âlim profili ve yazım geleneğini ihtiva eden yazılar yanında bu coğrafyada kelâm, felsefe ve tasavvuf karşılaşmaları, kelâm karşıtlığı ve modernleşmeyi konu olan çalışmalara da yer vermektedir.

Bu kitabı satın al


Arapça Sık Kullanılan Kelimeler Sözlüğü

Yazar: M.Enes Sermini
Yayın: İSAR Yayınları
Yayın Türü: Arapça Sözlük
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Arapça
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Sayfa Sayısı: 303
ISBN: 9786059276078


Bu kitap sık kullanılan kelime sözlükleri kategorisinde hazırlanmıştır. Bu kapsamda kitabın ilk bölümünde klasik Arapça kitaplarında en sık kullanılan 1000 kelime ele alınmaktadır. Bu kelimeler, Arapça öğrenen veya İslami ilimleri tahsil eden öğrencilere yardımcı olmak için Türkçe ve İngilizce karşılıklarıyla ve örnek cümle kullanımlarıyla birlikte verilmiştir. Kitabın diğer bölümlerinde ise sırasıyla Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tarih alanlarında en çok kullanılan 2000 kelime seçilmiştir. Bu şekilde bu ilimlerde ihtisaslaşmak isteyen öğrenciler bu sahada en önemli kelimelere öğreneceklerdir. Kitap aynı zamanda klasik Arapça’ nın daha iyi anlaşılmasını ve klasik Arapça hocalarına yardımcı kaynak olmayı hedeflemektedir. Aynı şekilde klasik Arapçanın eğitim ve öğretimine devam eden programlar, dersler ve metin telif etmek isteyenler için de faydalı bir eserdir.

Bu Kitabı Satın Al


II. Uluslararası İstanbul Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi “Aydınlatma Ve Parametreler” Sempozyum Bildirileri

Editörler: Ahmet Snobar, İslam Yesri, İbrahim el-Mansur, Mudar Hac Fâris
Yayın: İSAR Yayınları
Yayın Türü: Akademik -Arapça eğitimi, lisan öğretim yöntemleri
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Arapça
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Sayfa Sayısı: 640
ISBN: 9786059276061

Bu kitap Arapça öğretimi alanında dünya çapında tanınan isimlerin katıldığı, 8-9 Ekim 2016’da düzenlenen II. Uluslararası İstanbul Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi “Aydınlatma Ve Parametreler” Sempozyumu’nda sunulan hakemli bildirileri içermektedir.

Bu bildiriler sempozyumun ana temaları etrafında Arapça öğretimiyle ilgili şu

konuları ele almaktadır:

- Dil seviyelerine göre önemli dilbilgisi kuralları

- Dil yeterlilik sınavlarının hazırlanması

- Arapça öğreniminde dil oyunlarının kullanımı

- İnternet üzerinden Arapça öğretiminde sözlü iletişim

- Arapça öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve yazma stratejileri

- Modern öğretim stratejileri

- Ana dili Arapça olmayanlara özel Arapça sözlük

- Sarf yanlışlarının tahlili

- Dil eğitiminde kültürel yeterlilik

- Arapça öğretim programlarında karşılaşılan zorluklar

- Dil Eğitiminde Dört Temel Beceri(okuma, yazma, dinleme ve konuşma)

- Eşdizimli kelimeler

- Dil eğitiminde uygulanan yöntemlere yönelik eleştiriler

Yukarıda zikredilen konuları akademik düzeyde ele alan ve sahasında uzman

akademisyenlerin hazırladıkları bu bildiriler, muhtelif ülkelerde Arapça dil eğitimi ve

öğretimi alanında uzman bilim adamları tarafından tahkik ve tetkik edilmiştir.

Bu kitabı satın al 


Medeniyet ve Değişim

Editörler: Kamil Yelek - M.Tahir Kılavuz
Yayın: İSAR Yayınları
Yayın Türü: İnsan ve Toplum dizisi -,Toplumsal değişim,Medeniyet
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe ve Arapça
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Sayfa Sayısı: 242
ISBN: 9786059276023

"Medeniyet" kavramı tarih boyunca ciddi anlamda tartışılan bir kavram olagelmiştir. 19 ve 20. yüzyıllarda özellikle pozitivizmin yükselişi ile birlikte medeniyet kavramının içinde barındırdığı kültür ve din olguları büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde hem eleştirel düşünce akımlarının yükselmesi hem de dünyadaki siyasal düzenin radikal bir değişime uğraması "medeniyet" kavramının geri dönüşünü sağlamıştır. Tabii ki bu geri dönüş herkes tarafından olumlu karşılanmamış, bir gruba göre medeniyet geçmiş dönemlerin bir meselesi olarak görülmüştür.

"Değişim"  kavramı da tıpkı "medeniyet" gibi her zaman tartışılan bir konu olmakla birlikte daha soyut ve her konuda uygulanabilecek bir husus olması yönüyle hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Modernitenin getirdiği ve değişimi son derece olumlu değerlendiren ilerlemeci fikir, geçmişle kuvvetli bağı olan medeniyet kavramının da geri plana atılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak eleştirel düşünce kuvvetlenmekte ve medeniyet de tekrar önemli bir kavram olarak yükselmektedir.

Bu durumda akla şu soru gelmektedir. Medeniyetin bir analiz aracı olarak tekrar yükseldiği bir dönemde farklı alanlardaki hızlı değişimleri yeniden tanımlamak ve anlamak nasıl mümkün olabilir? Bu eser dünyanın bir değişim içerisinde olduğu bu dönemde medeniyet kavramının artan önemi ve bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi üzerine çalışmalardan oluşmaktadır.  

Bu kitabı satın al 


Süt Akrabalığı ve Süt Bankası

Editörler: İlhan İlkılıç - Abdullah Uçar
Yayın: İSAR Yayınları
Yayın Türü: Akademik - Tıp; Etik; İlahiyat
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: Türkçe
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Sayfa Sayısı: 208
ISBN: 9786059276009

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 340 bin bebek doğmakta, 1000 bebekten 13’ü ise ölmektedir. Bebek ölüm sebepleri arasında önlenebilir nitelikteki en önemli faktörlerden biri de erken doğan bebeklerin beslenmesi ile ilgilidir. Özellikle doğum ağırlığı 1500 gramın altındaki bebeklerin beslenebilmesi ve dolayısıyla yaşayabilmesi için ise en önemli besin kaynağının anne sütü olduğu yapılan son çalışmalarla ortaya konmuştur. Erken doğan çocukların annelerinin yeterli sütü olmadığı için batılı ülkelerde bu sorun süt bankalarıyla çözülmektedir. İslam dinine göre aynı anneden süt emen bebekler arasında “süt kardeşliği” ve emziren ile emzirilen arasında “süt akrabalığı” oluştuğu için batıdaki süt bankası modelini aynen uygulamak dini açıdan birtakım sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu kitap bu sorunu farklı disiplinler açısından tartışarak okuyucuya geniş bir bakış açısı sunmaktadır.

Bu kitabı satın al


Şehzâde Korkud: İslamda Ganimet ve Cariyelik

Yazar : A. Cüneyd Köksal (ed.)
Yayın Evi : İSAR
Yayın Yılı : 2013
ISBN : 9786058687714

Yavuz Sultan Selim’in kardeşi ve II. Bayezid’in oğlu olan Şehzade Korkud, Osmanlı hanedanından eser telif eden tek âlimdir. Şâfiî bir fakih olan Korkud, bir padişah oğlu olmasına rağmen Osmanlı kul sistemini, ganimet paylaşımı ve cariyelik müessesesini, şer’î olmadığını düşündüğü bazı siyasî uygulamaları eleştirmesiyle de dikkati çeken bir simadır. Korkud’un ganimet hukukuna dair Hallü İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr isimli eseri, onu bir fıkıh âlimi olarak tanımamızı sağlayan çok önemli bir eserdir. Korkud bu eserinde bir Şâfiî fakihi olarak ganimet hukuku konusunu ele almakta, yer yer başka mezheplerin görüşlerine temas etmekte ve kendi tercihlerini açıklamaktadır. Günümüze tek nüsha olarak ulaşan eserin temel meselesi, ganimet malları usulüne uygun paylaşılmadığı için cariyelerle cinsel ilişkinin caiz olmadığıdır. Korkud bu eserinde yalnız bir fakih olarak teorik bikimini değil, aynı zamanda 16. yüzyıl başlarında Manisa ve Antalya bölgesinde Osmanlı hanedanının temsilcisi ve bir eyalet valisi sıfatıyla Ege denizinde Rodos şövalyeleriyle sürdürdüğü cihad faaliyetinin kendisine kazandırmış olduğu pratik tecrübeyi de yansıtmaktadır. Şeriata uygun âdil bir savaş hukukunun tesisi çabasının ürünü olan Hallü İşkâli’l-Efkâr, hem İslâmî ilimler hem de Osmanlı tarihi araştırmaları açısından benzeri fazla bulunmayan bir kaynaktır.


Tıp ve Fetva

Yazar : Hakan Ertin (ed.)
Yayın Evi : İSAR
Yayın Yılı : 2012
ISBN :

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, üç yıllık geçmişi içinde önemli etkinliklerinden biri olarak,  5 Haziran 2010 tarihinde “İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” başlıklı bir atölye çalışması düzenlemişti. Bu çalışmanın amacı ülkemizde tıp konularında verilen fetvaların arka planının, ortaya çıkış sürecinin ve formüle ediliş biçiminin yöntem-bilimsel açıdan ele alınmasıydı. Temel hedef, fetva verenlerin ya da fetvayı oluşturanların tıbbi konularda nasıl bilgilendiklerini tespit etmek ve eğer varsa muhtemel sorunlara disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm bulmaya çalışmaktı. Hiç şüphesiz, gerek ülkemizdeki alimlerin, gerekse Avrupa-Amerika, İslam dünyası ve diğer çevrelerin konuya nasıl baktığını, ne tür sorunları tartıştığını ve bunları ne şekilde çözüme kavuşturduğunu bilmek, bizim için ufuk açıcı olacaktı. Bu sebeple, toplantıda farklı tecrübelerin değerlendirilmesine önem verilmiş ve seçkin bir müzakereci kitlesinin katkıları da alınmıştı.İşte, elinizdeki kitap, İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği bu önemli atölye çalışmasının deşifrelerinden oluşturulan bir son üründür. Kitapta, Hayreddin Karaman hocamızın bir takdim yazısını takiben, toplantıdaki sıraya sadık kalınarak, önce açılış konuşmaları, sonra da iki oturum halinde tebliğler yer almakta, kapanış paneli ile de sonlanmaktadır. Gerek oturumlar, gerekse genel değerlendirmeyi içeren kapanış paneli sırasındaki çok yönlü ve multidisipliner tartışmalar da kitabın içeriğine zenginlik katmak üzere metne dahil edilmiştir.


Sağlıkta İsraf

Editörler: Recep Öztürk, İnanç Özekmekçi, Tuba Erkoç
Yayın Evi : İSAR
Yayın Yılı : 2013
ISBN : 9786058687738

Bu çalışmamızın içeriğini oluşturan “sağlıkta israf” sempozyumunda, her dönemin önemli bir sorunu olan israfın sağlık ala­nındaki yansımaları, nedenler ve çözümleri açı­sından ele alınıp; kişi, toplum ve kurumlar düzeyin­de nelerin yapılabileceği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda; insan gücünün etkin kullanılamayışı ve altyapı problemlerinin neden olduğu verimsizlik sorunu, tıbbi alana yönelik yapılan sarfiyatın ve bunların kullanımındaki uygunsuzlukların neden olduğu israf, bireysel düzlemde sağlığa yönelik bilinç eksikliğinin yol açtığı israf (yanlış beslenme alışkanlığı, ağız-diş sağlığına özen göstermeme, hijyen kurallarına uymama, sigara ve alkol tüketimi, tedavilere uyumsuzluğun doğurduğu sonuçlar vb.), günümüz tıp anlayışının zemin hazırladığı israf ve nihayetinde de israfa yol açan nedenlerin nasıl önlenebileceği gibi noktalar irdelenmiş; salt eleştiri ve sorun tespiti düzeyinde kalınmayıp çözüm önerileri de tartışılmıştır. Temennimiz, israf etmenin değil, yerinde ve kararında sarfetmenin esas alındığı bir anlayışı, başta sağlık olmak üzere hayatımızın her alanına hakim kılabilme yolundaki çabalara bu sempozyumun çıktıları sayesinde mütevazi de olsa bir katkı sağlayabilmektir. 


Hayatın Başlangıcı ve Sonu

Yazar : Hakan Ertin, Merve Özdemir
Yayın Evi : İSAR
Yayın Yılı : 2013
ISBN : 9786058687721

Tıp alanının yapabildiklerinin listesi uzadıkça, yapabildiği halde yapmaması gerekenlerin listesi de uzamaktadır. Teknoloji ve mühendislik ile ilişkisi her geçen gün artan tıbbın uygulayıcıları, kendilerini şimdiye kadar hiç olmadıkları kadar teknik eleman olarak görmektedirler. Oysaki sıklıkla dile getirildiği gibi tıp mensuplarının ilgi alanı olan insan bir makine değil, hastalıklar da makinede ortaya çıkan arızalar değildir. Karmaşık ruhsal yapısı, bilişsel fonksiyonları ile acı ve sevinci tahmin edip hissedebilen insan, teknik bir obje gibi algılandıkça ve bu türden davranışlara muhatap oldukça, yalnızlaşmakta ve mutsuz olmaktadır. Aslında insanı mutlu etme iddiasındaki bir alan için ironik ve dramatik bir durumla karşı karşıyayız.

Tıp ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler sonucu yoğun bakım üniteleri devreye girmiş, insan yaşamı uzamış, insanlar evleri yerine hastanelerde ölmeye başlamışlardır. Bu durum birçok etik, dini, ekonomik ve sağlık siyaseti tartışmalarını alevlendirmiştir. Etik tartışmalar, doğası gereği dini boyutuyla da tartışılarak tamamlanabilir. Yaşamın ne zaman başladığı, embriyoloji bilimindeki ilerlemeler, her geçen gün yapılması mümkün tartışmalı uygulamalar ve benzerleri ile; yaşamın sonunda karşılaştığımız yoğun bakım, beyin ölümü, ötenazi gibi konular bu çalışmamızda tıp ve İslâm hukuku alanından akademisyenlerce tartışılmıştır.

Genel konularda soru ve yorumlarınız için iletisim@isar.org.tr adresine email gönderebilirsiniz. Bu site Kodz.Net tarafından hazırlanmıştır.