Üyelerimizin Yayınları


Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye

Yazar: Asım Cüneyd Köksal Yayın Evi: Klasik Yayınları Yayın Yılı: 2016

Osmanlılarda siyâset-i şer’iyye konusunu teorik ve pratik veçheleriyle bir bütün hâlinde ele alan ilk modern akademik çalışma olan Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye, temsil edici nitelikteki müellif ve eserlere odaklanarak alanın temel meselelerine ışık tutmayı hedeflemektedir. Eserde siyâset-i şer’iyyeyi yalnız belirli bir perspektiften ortaya koyan ve bu alanın tartışmalı uygulamalarına onay veren eserlere değil, Osmanlıların hukukî-siyasî düzenini eleştiren isim ve eserlere de yer verilmiştir. Ayrıca kitap Osmanlılar döneminde siyasetin yalnız hukukî veçhelerine tahsis edilmiş eserleri değil, aynı zamanda siyasetin farklı meselelerini ele alan geniş –ve hatırı sayılır bölümü hâlen yazma halindeki- literatürü de dikkate almakta; şeriat-siyaset ilişkisine dair bürokrat ve tarihçilerin, ahlâkçıların, ulemâ ve sûfîlerin yazdığı risale ve kitaplara da atıfta bulunmaktadır.


İslam Hukukunda Farklar

Yazar: Necmettin Kızılkaya Yayın Evi: İZ Yayıncılık Yıl:2016

Fıkhî mesele ve kavramlar arasındaki farkları inceleyen furûk eserleri, nitelik ve nicelik itibariyle fıkıh ilmine önemli katkılar sağlamıştır. Furûk eserlerinde fıkhî konular ve kavramlar arasındaki farkları inceleyen fakihlerin, ele aldıkları meseleleri temellendirmek amacıyla geniş mülahazalarda bulunmaları bu çerçevede zikredilebilir. Özellikle yakın kavram ve konular arasındaki farkların bu eserlerde incelenmesi, fıkhın inceliklerine vâkıf olmayı ve buralardan hareketle konuları yorumlamayı gerektirdiğinden fıkhın bir ilim olarak dinamik bir şekilde gelişimini sürdürmesine etki etmiştir. Bu kitap, furûk literatürünü tarihsel gelişim seyri içerisinde incelemekte, bu alanda yazılan eserler ve bu eserlerin yazılmasına etki eden ilmi-entelektüel faktörler üzerinde durmakta ve furûk edebiyatının fıkıh tarihi içerisindeki işlevini mercek altına almaktadır.


Entelektüel Bağımlılığı Aşmak İlim Geleneğimiz Üzerine Araştırmalar

Yazar : A. Cüneyd Köksal (ed.)
Yayın Evi : YEDİRENK KİTAPLARI
Yayın Yılı : 2009
ISBN : 9753557658

Bu topraklarda sahici bir ilim ve düşünce hayatının yeniden mümkün olabilir mi? Bu sorunun peşine düşen ve 2008 yılında 2. Genç Akademisyenler Buluşması’nda sunulan tebliğleri bir araya getiren kitap, köklerini sahih ve geleneksel bilgide bulan, ama bu geleneği taşlaştırmayan, içinde yaşadığımız modern dünyayı derinliğine kavrayan, ama ona teslim olmadan şahsiyetini oluşturabilen bir ilim ve tefekkürün mümkün ve hatta vâki olduğunu bilfiil ispatlama gayretindeki çalışmalardan oluşuyor.


İslam Hukukuna Giriş

Yazar : Necmettin Kızılkaya (terc.)
Yayın Evi : UFUK KİTAP
Yayın Yılı : 2014
ISBN : 9786059927208

Wael Hallaq, benim de çalışmalarını takip ettiğim önemli bir akademisyen. İslam toplumunda fıkhî düşüncenin oluşmasını, tarihsel gelişimini ve bu süreçte oluşan temel kavramları günümüzle de bağlantılar kurarak kendi perspektifinden aktardığı bu kitaptaki tezlerin, Türkiye'de sadece ilâhiyat alanında okuma yapanlarca değil, siyaset bilimi ve hukuk tarihi alanlarına ilgi duyanlarca da tartışılmasını önemsiyorum.
-Prof. Dr. Ali Bardakoğlu-

İslam hukukunu, tarihsel bağlamı içinde inceleyen önemli bir çalışma. Özellikle modernleşme dönemi İslam hukuk tarihi ile ilgili verdiği bilgiler, Türkiye'de önemli bir boşluğu dolduracaktır.
-Prof. Dr. Saffet Köse-

Hallaq'ın kitabını benzerleri içerisinde farklı kılan husus, onun konuyu ele alırken modern ve modern öncesi dönem arasındaki keskin ayrılığı ve bunun fıkıh özelinde hasıl ettiği sonuçları incelikle işleyebilmesidir. Farklı şekillerde değerlendirilmeye, eleştirilmeye, katkı yapılmaya açık olan Hallaq'ın perspektifi şüphesiz, Türkiye'de mevcut tartışmaların düzeyini yükseltmeye katkı sağlayacak, ve özellikle de -The Impossible State isimli eseri ile birlikte dikkate alındığı takdirde- fıkıh ile siyaset ilişkisi alanında yeni tartışmalar açılmasına vesile olacaktır.
-Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal-


Buhara Hukuk Okulu

Yazar : Murteza BEDİR
Yayın Evi : İSAM
Yayın Yılı : 2014
ISBN : 978-605-4829-17-0

Osmanlı öncesi Türk hukuk ve toplumsal tarihinin fıkıh (İslâm hukuk bilimi) kaynakları üzerinde olağanüstü zenginliğine rağmen çok fazla akademik araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma X-XIII. yüzyıllar arasında Buhara ve çevresinde (bugünkü Orta Asya, eski adıyla Mâverâünnehir) hukuk sahasında yaşanan çok canlı bir dönemin edebî ürünleri -özellikle vâkıât (fetâvâ) adı verilen özel bir tür- üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Eserin ilk kısmında "Buhara hukuk geleneği" diyebileceğimiz bir bölgesel olgunun tarihsel ve teorik bağlamı ortaya konmakta ve bir orta zamanlar müslüman toplumunda hukuk eğitiminin yapısı, hukukçuluğun ayrı bir meslek olarak teşekkülü ve hukukun değişimi yönetme biçimi geniş bir kuramsal çerçevede ele alınmaktadır. 

İkinci kısımda ise vakıf hukuku bir araştırma alanı olarak belirlenmiş ve "vâkıât edebiyatı" adı verilen, çoğunluğu el yazması kırkın üzerindeki eserin vakıf bölümleri art zamanlı ve eş zamanlı okuma yoluyla tahlil edilmiştir. Bu bölümde vakıf öğretisinin ortaya çıkışı ve Buhara hukuk okulu vasıtasıyla olgunlaştırılması süreci, eserlerin elverdiği ölçüde izlenmektedir. 

Çalışma tarihsel bir olguyu ele almakla İslâm hukuk düşüncesinde son yüzyıllarda meydana gelen değişimleri okuyucunun dikkatine sunmakta ve bu yolla fıkıh algımızın gelişimine katkıda bulunmaktadır.


Hanefî Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Küllî Kâideler

Yazar : Necmettin Kızılkaya
Yayın Evi : İZ
Yayın Yılı : 2013
ISBN : 9789753559218

Bu çalışmanın ana konusunu teşkil eden fıkhî kâideler ve bunların incelendiği kavâid eserleri, fıkıh ilminin teorik ve ilkesel yönünü temsil etmektedir. Fıkıh mezheplerinin doktriner formlarının belirli bir olgunluğa kavuşmasının ardından müstakil kaynaklarda bir araya getirilen bu kâideler, mezhep birikiminin incelenmesi sonucunda elde edilmeleri sebebiyle, fıkhî bilginin sürekli bir şekilde belirli çalışmalara konu edildiğini gösterir. Dolayısıyla, fıkhî mirasın değişik bakış açılarıyla okunması neticesinde elde edilen ve fıkhın alt dallarını oluşturan kavâid, furûk ve tahrîcü’l-fürû‘ ‘ale’l-usûl gibi edebî türler, fıkhî düşüncenin belirli bir dönemden sonra durağanlaştığı iddialarına fıkhın içinden bir cevap teşkil eder.


Mehmed Akif'in Kuran Tercümesi

Yazar : Mehmed Akif Ersoy
Yayın Evi : Mahya Yayıncılık
Yayın Yılı : 2012
ISBN :

İstiklâl Marşımızın yazarı, Safahat şairi Mehmed Âkif Ersoy’un, Diyanet tarafından kendisine havale olunan Kur’an Meali’ni bitirdikten sonra, bazı kaygılar dolayısıyla yayınlamaktan vazgeçtiği ve tercümenin yakıldığı biliniyor. Ancak tercümenin latinize edilerek daktiloya çekilen yaklaşık üçte birlik bölümü bulunarak Mahya Yayıncılık tarafından yayınlandı.
Bu Kur’an Meali, uzun yıllar Mısır’da yaşayan ve orada tahsil gören merhum Mustafa Runyun tarafından korunan, latin  harflerine aktarılarak  daktilo edilmiş bir metinden aktarılmıştır. Kur’an’ın 9. sȗresi olan Berâe Sȗresi'nin sonuna kadar olan kısmını içine alan tercüme, Kur’an’ın yaklaşık üçte birlik kısmına tekabül etmektedir. Mehmed Âkif’in güzel ve akıcı Türkçesiyle dilimize kazandırılan tercüme, tadına doyulmaz bir okuma zevki sunması yanında, dönemin dil özelliklerini yansıtması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır.


Hidâyetü'l-İhvân

Yazar : Nimetullah Nahçıvan-ı
Yayın Evi : İlk Harf Yayınevi
Yayın Yılı : 2012
ISBN : 6055457464

Nahçıvan-Tebriz-Konya/Akşehir güzergâhında ilim-irfan-irşad izini süren Muhyiddin İbnü’l-Arab’i’yle (v. 1240) olgunlaşmış irfan çizgsinde eserler kaleme alan Fevâtihu'l-İlahiyye isimli işârî tefsiriyle bilinen sûfî-mutasavvıf-müfessir Nakşbendî şeyhlerinden Ni’metullah Nahçıvânî’nin  (v. 1514) başta Varlık/Vücûd, Vâcibu’l-Vücûd, Mârifetullah ve Rü’yetullah konuları olmak üzere tasavvufî görüşleri, mezkûr mevzularda kalem oynatan felsefeci ve kelâmcıları tenkitleri, bir sûfî müellifin tasavvuf mensuplarını/iç tenkid eleştirisi nelerdir? Mevzûlara İhvânî/kardeşlerim diyerek başlayan Nahçıvânî “yolculara neler tavsiye etmiştir? … Hidâyetü’l-İhvan yukarıda zikretmiş olduğum sorulara bütünlüklü olarak cevap arayan bir eserdir. Eser mezkûr siyakda -tahkik edebildiğimiz kadarıyla nadirdir.


Açık Medeniyet

Yazar : Prof. Dr. Recep Şentürk
Yayın Evi : Timaş Yayınevi
Yayın Yılı : 2010
ISBN : 9786051141749

Bu kitap, bir yandan çok ciddi yapısal değişimlere uğrayan günümüz dünyasına dair bir takım önemli tespit ve tahliller sunarken, diğer yandan geleceğe dönük çok-medeniyetli bir toplum ve dünya düzeni projesinin kültürel temelini oluşturacak yeni bir düşünce tarzı önermektedir. Kitap, ötekine bakışına göre, medeniyetleri ikiye ayırmaktadır: Açık medeniyetler, kapalı medeniyetler. Açık medeniyetler başka medeniyetlere hayat hakkı tanırlar ve onlarla etkileşim içine girerler. Kapalı medeniyetler ise kendilerini yeryüzündeki tek medeniyet olarak görerek diğerlerini yok etmeye çalışırlar. Peki niçin bazı medeniyetlerin ötekine bakışı diğerlerininkinden farklıdır? Bunun cevabı medeniyetlerin düşünce sisteminde yatmaktadır. Kitabın “açık bilim” dediği, indirgemeciliği reddeden çok-katmanlı varlık, bilgi, yöntem ve hakikat anlayışını benimseyen düşünce tarzı açık medeniyeti; “kapalı bilim” dediği indirgemeci ve tek-katmanlı düşünce tarzı ise kapalı medeniyeti doğurur. 

Ancak günümüzde medeniyetler arası ilişkiler yapısal bir değişime uğramıştır: Tarih boyunca asırlardır kendi sınırları içinde yaşayan medeniyetler artık -gelişen iletişim ve ulaşım teknolojisi sayesinde- tüm dünyada iç içe geçmiştir. Neticede kapalı medeniyet olgusu yerini zorunlu olarak açık medeniyete bırakmıştır. Artık hiçbir medeniyet kapılarını diğerlerine kapatamaz. Ancak insanlık böyle bir gelişmeye fikri, siyasi, hukuki ve ahlaki açıdan hazırlıksız yakalanmıştır ve medeniyetsel çoğulculukla nasıl başedeceğini bilememektedir. Fakat İslam medeniyeti içinden geçtiğimiz kritik tarihi dönemeçte bu sorunun çözümünde insanlığa ilham kaynağı olabilir.


Malcolm X (İnsan Hakları Mücadelesi)

Yazar : Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
Yayın Evi : İlke Yayıncılık
Yayın Yılı : 2008
ISBN : 9757105664

İslam'da evrensel insan hakları var mıdır? sorusuna, geçen yüzyılın hakkında en fazla konuşulan ve yazılan Amerikalı müslümanı Malcolm X'in hayatına farklı bir yaklaşımla, bir evrensel insan hakları mücadelesi.

Genel konularda soru ve yorumlarınız için iletisim@isar.org.tr adresine email gönderebilirsiniz. Bu site Kodz.Net tarafından hazırlanmıştır.