Arabic Teaching Study Group

ArapçaHami-Sami dil ailesinin Sami koluna mensup bir dildir. Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça, dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil olup aynı zamanda BM’nin 6 resmî dilinden biridir.

Şüphesiz ki İslamî ilim geleneğinin ve kültürünün dili Arapçadır. Asırlar boyunca kaleme alınan İslamî eserlerin pek çoğu Arapça yazılmıştır. Tefsir, hadis, tarih, edebiyat, kültür gibi her alanda verilen kıymetli eserler Arapça kaleme alınmıştır. Osmanlı Devleti de dahil olmak üzere ilim geleneğimizin dilinin Arapça olması, ilmî çalışma yapmak isteyenler için bu dili çok önemli kılmaktadır. Türkiye’de yapılan ilmî bir çalışmanın küresel ve özellikle de İslam ilim dünyasında dikkatleri toplayabilmesi için Arapça elzem bir dildir. Ayrıca Müslümanların ilmî birikimine vakıf olmak ve onlarla fikrî alışverişte bulunmak da bu dili öğrenmeyi gerektirmektedir. Arapça Türkiye’de yaşayan insanlar için dinî, sosyal ve bölgesel anlamda öğrenilmesi gereken en önemli yabancı dillerden birisidir.

Yukarda anlatılan nedenlerden dolayı İSAR’da “Arapça Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu Arapça’yı ilim dünyasının geliştirdiği en modern teknik ve teorileri kullanarak bu dili öğrencilere en kolay ve aktif bir şekilde öğretme hedefindedir. İSAR Arapça Çalışma Grubu, Ürdün Qasid Enstitüsü ile beraber geliştirdiği ve Türk kültürüne uygun hale getirdiği kendine özgü programıyla öğrencilere hizmet vermektedir. Programda Arapça, modern ve klasik olmak üzere iki ayrı boyutuyla iki ders yılı boyunca verilmektedir. Program sonunda başarılı olan öğrenciler yaşayarak öğrenmek, pekiştirmek ve pratik yapmak üzere Ürdün’e gönderilmektedir.

İSAR Arapça Çalışma Grubu Üyeleri

 • Ahmad SNOBER (Koordinatör)

 • Mudar FARİS

 • Nasr ABDO

 • Ömer KELHÜSEYİN

 • Enes SERMİNÎ

 • Abdülkadir HALEF

 • Münzir ŞEYİH HASAN

 • Hüseyin İbrahim el-HASAN

 • İbrahim MANSÛR

 • Musab

 • Abdullah Abdullah

 

Düzenli Olarak Yapılan Çalışmalar:

1- I. Uluslararası İstanbul Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi, 2015.

2- II. Uluslararası İstanbul Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi, 2016.

3- İstanbul’da Arapça öğretimi yapan kurum ve girişimler için Arapça’nın daha iyi nasıl öğretilebileceğine yönelik Arapça eğitim ve öğretim yöntem ve teknikleri konulu onlarca seminer verilmiştir.

4Öğrencilerin aktif katılım sağladığı 4 ayrı sempozyum düzenlenmiştir.

5Modern Arapça’yla ilgili aşağıdaki kitaplar basılmıştır:

كليلة ودمنة / Kelîle ve Dimne

مجمع الأمثال / Mecma‘u’l-Emsâl

مشكلات تعليم اللغة العربية / Müşkilâtu Ta‘lîmi’l-Luğati’l-Arabiyye

المتلازمات اللفظية الشائعة للناطقين بغير العربية / el-Mütelâzimâtu’l-Lafzıyyeti’ş-Şâi‘a li’n-Natıkîne bi-ğayri’l-Arabiyye

مفردات العربية التراثيّة / Müfredâtu’l-Arabiyye et-Turâsiyye

كتاب المؤتمرالدولي الأول "مشكلات وحلول" / Kitâbu’l-Mu’temeri’d-Duveliyyi’l-Evvel: Müşkilât ve Hulûl

والمؤتمر الدولي الثاني "إضاءات ومعالم" / Kitâbu’l-Mu’temeri’s-Sânî: İzâ’ât ve Me‘âlim

 Modern Arapça’yla ilgili verilen seminerlerden bazıları şunlardır: 

التدريس القائم على المهمة . د. خالد أبوعمشة ، د هداية إبراهيم، د. أنس سرميني2015

عوامل تعزيز دافعية الطالب لتعلم العربية  2015 Prof. Dr. Kirk Belnap

علم الكلام . د. سعيد فودة 2015

2016 أسس بناء إختبارات اللغة العربية للناطقين بغيرها . د. إسلام يسري