Islamic Thought Study Group

Bugünü doğru bir biçimde okumak ve geleceği sağlam temeller üzerinde inşa etmek, geçmişten devralınan fikrî ve kültürel mirasın sağlıklı bir biçimde anlaşılıp yorumlanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Oysa bu mirasın önemli bir kesitini teşkil eden İslâm düşünce geleneğinin bilimsel bir biçimde incelenmesi, kavranması ve bugüne aktarılması konusunda hâlâ ciddi bir boşluğun olduğu aşikârdır. Bu durum, özellikle İslâm düşünce tarihinin en fazla ihmale uğramış alanlarından biri olan Osmanlı düşünce tarihi söz konusu olduğunda kendini göstermektedir. Esasen ülkemizde sağlıklı ve derinlikli bir düşünce geleneğinin oluşturulamayışında da bu ihmalin payı büyüktür. Bu bağlamda İslâm Düşüncesi Çalışma Gurubu, bir yandan İslâm düşünce tarihini ve geleneğini tarihsel sürekliliği içerisinde inceleyip anlamaya ve ortaya çıkarmaya çalışan, diğer yandan da böyle bir birikimi ve deneyimi, çağdaş dünyanın idrakine sunmanın yollarına odaklanan bir faaliyet gurubu olmayı arzulamaktadır. 

Amaç

İslâm Düşüncesi Çalışma Gurubunun amacı kelâm, tasavvuf ve felsefe başta olmak üzere, İslâm düşünce geleneğinin tamamında, her hangi bir ayırım gözetmeksizin araştırma ve incelemelerde bulunmak; İslâm düşüncesi ile ilgili her türlü konuya ve soruna nüfuz ederek bu düşünceyi doğru ve bilimsel bir tarzda ülkemizde ve dünyada tanıtmak; İslâm düşüncesinin evrensel değerlerini çağımızda yeniden inşa etmek. 

Başlıca Faaliyet Alanları

  • İslâm düşüncesinin gereği gibi anlaşılması ve kavranılması amacıyla, programlı bir biçimde doğrudan metin okumaları ve analizleri yapmak; seminer, konferans vb. faaliyetleri organize etmek ve yürütmek. 

  • İlgi alanıyla ilgili bilimsel çalışmalara zemin hazırlamak, bu maksatla gerekli program, imkân ve donanım oluşturmak. 

  • İlgi alanına giren konularda bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek; telif, tercüme ve edisyon kritik vb. tarzında eserler hazırlamak, bunları yayımlamak. 

  • Uluslararası hakemli dergi çıkarmak.

  • Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunların sonuçlarını basmak.