TASAVVUF ATÖLYESİ - ERCAN ALKAN

 

Tasavvuf Atölyesinde okutulacak metinler, grubun amaç ve gayesi ve katılım şartları aşağıdaki gibidir;

Amaç-Gaye

1. Klasik metinlerinden hareketle tasavvufun İslam düşünce geleneği içindeki yerini tespit etmek

2. Tasavvufun erken döneminde (hicrî III. - V. yy) telif edilen metinlerin sonraki dönemlerde oluşacak teorik tasavvuf metinleri üzerindeki etkisini değerlendirmek

3. Metinlerarasındaki ilişkiye odaklanmak suretiyle tasavvuf klasiklerindeki kavramsal örgü ve kavramsal sürekliliği takip etmek

4. Döneme (hicrî III. - V. yy) dair akademik metinlerde yer bulan genel kabul görmüş meseleler ve genel geçer bilgilerin dışına çıkarak, doğrudan dönemin müellif ve metinlerine odaklanmak suretiyle tasavvufun söz konusu yüzyıllardaki meselelerini detaylı bir şekilde değerlendirme imkanı bulmak

5. Katılımcıların klasik döneme mahsus tasavvuf eserlerine ve diline karşı belirli bir düzeyde aşinalık kazanmalarına yardımcı olmak

6. Farklı formasyonlara sahip katılımcılar ile birlikte grup okumalarının sağlayacağı etkin okuma yöntemi sayesinde teşekkül dönemi tasavvufunun temel meselelerini daha kapsamlı bir şekilde konuşmak ve değerlendirmek

7. Metinler aracılığıyla katılımcıların tasavvuf geleneği ile daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlamak

Teşekkül Dönemi Tasavvuf Metinleri

• Dersler Arapça klasik tasavvuf metinleri esas alınarak işlenecektir. Her dönem bir eser bitirilmeye çalışılacak aynı zamanda okunan konular bağlamında günümüzde kaleme alınmış makale ve kitaplardan da okuma takviyeleri yapılacaktır.

•  Aynı zamanda her dönem en az 2 tasavvuf hocası ile kitaplaşmış doktora tezleri üzerine okuma yapıp ardından müzakaresi de yapılarak programın güncelliği de  sağlanacaktır.

Bu Grup Kapsamında Okutulması Planlanan Eserler;

1. ŞAKÎK-İ BELHÎ (ö.194/810), “Adabü’l-İbadat”, nşr. Paul Nwya, Beyrut: 1982.

2. HARİS B. ESED el-MUHASİBİ (ö.243/857), er-Riaye li-Hukukillah, nşr. Abdülkadir Ahmed Ata, Kahire: 1970; Vesaya, nşr. Abdülkadir Ahmed Ata, Kahire: 1986.

3. EBU SAİD el-HARRAZ (ö. 277/ 890),  Kitabü’s-Sıdk, nşr. Abdülhalim Mahmud, Kahire: 1964.

4. SEHL et-TÜSTERİ (ö. 283/896),  “el-Mu'araza ve'r-Red 'ala Ehli'l-Fırak ve Ehli'd-De'avi fi'l-Ahval”, nşr. Muhammed Kemal Ca'fer, Kahire:1980.

5. CÜNEYD-i BAĞDADî (ö. 297 /909), er-Resa'il, nşr. Suad el-Hakim.

6. HALLAC-ı MANSÛR (ö. 309/922),  Kitabü 't-Tavasin, nşr.  L. Massignon, Paris: 1913. Ayrıca  Ruzbihan-ı Bakli, Şerh-i Şathiyyat.

7. HAKiM et-TiRMiZi (ö. 320/932), Hatmü’l-Evliya,  nşr. Osman Yahya, Beyrut: 1965;  Beyanü'l-Fark Beyne'ş-Sadr ve'l-Kalb ve'l-Fu'âd ve'l-Lüb, nşr. Nicholas Heer,  Kahire: 1958.

8. EBU NASR es-SERRAC (ö. 378/988), el-Lum’a, nşr. Reynold Alleyne Nicholson, Gibb Memorial Series, Leiden 1914-London 1963.

9. KEL B ZÎ (ö. 380/990), et-Ta'arruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf, nşr. Abdülhalim Mahmud ve Taha Abdülbaki Sürur, Kahire: 380/ 1960.

10. EBU TALiB el-MEKKİ (ö. 386/996), Kutü'l-Kulûb, Kahire: 1310.

11. EBU ABDURRAHMAN ES-SÜLEMİ (ö. 412/1021), Tabakatü's-Sufiyye,  nşr. Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut: 2003; “Risaletü'l-Melametiyye”, nşr. Ebu'l-Ala el-Afifi, Kahire: 1364/1945, s. 86-120; “Kitabü'l-Fütüvve” nşr. Süleyman Ateş, Ankara: 1977.

12. EBU SAİD i EBU'I-HAYR (ö. 440 / 1049), Çihil Makam, nşr. Tahsin Yazıcı, İstanbul: 1959. Ayrıca Esrarü’t-Tevhid.

13. ADÜLKERİM B. HEVAZİN KUŞEYRÎ (ö. 465/ 1072),  er-Risale,  Beyrut: 1419/1998; Tertibü's-Sülûk fi Tarikillah, nşr. Pir Muhammed Hasan, Karaçi: 1964. 

14. ALİ B. OSMAN el-HUCVİRİ (ö. 465/1072), Keşfü'l-Mahcûb, Beyrut: 1980.

15. HACE ABDULLAH HEREVÎ (ö. 481/1089), Menazilü's-Sâirîn, nşr. Beaurecueil, Kahire: 1962; Muhtasar fi Adabi's-Sufiyye, nşr. Beaurecueil, BIFAO, LIX 1960 s. 203- 228.

Kabul Şartları

1.  Lisans mezunu olmak. (İSAR öğrencileri içerisinden Lisans talebesi olanlar katılabilir.)

2.  Atölye devam şartlarına uymak

3.  Verilecek olan ödev ve okumaları yerine getireceğini taahhüt etmek

Not: Dersler Özbekler Tekkesi'nde her hafta perşembe günleri 16.00 ile 17.30 arası yapılacaktır.