FÜTÜVVET OKUMALARI - RECEP ŞENTÜRK

İSAR İhtisas Merkezi olarak faaliyetleri­ni sürdüren Üsküdar Özbekler Tekkesi, Cumartesi akşamları Recep Şentürk ile birlikte devam ettirilen Fütüvvet Okuma­ları’na ev sahipliği yapıyor. Büyük muhad­dis ve aynı zamanda mutasavvıf olan Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin Fütüvvetnâ­me’sinin takip edildiği sohbet halkasında Sülemî’nin “Şu da fütüvvettendir; ...” di­yerek saydığı tasavvuf ve ahlaka dair hu­suslar, hem Cenab-ı Hak ile aramızdaki ilişkinin âdâbına hem de sosyal ve insanî ilişkilerimizin âdâbına dair öğrenci ve dinleyicilere çok önemli esaslar sunuyor. Bir hadis âliminin menhecine uygun bir biçimde âyet, hadis ve kibâr-ı evliyânın sözleriyle açıklama ve izahlarını delillen­diren Sülemî, fütüvvetin esaslarından say­dığı misafire ikram etmenin âdâbı, hasta ziyaretinin âdâbı, ne tür insanları dost edinmek gerektiği, önümüze konulan yemeği ayıplamamak gerektiği, dostların istek ve ihtiyaçlarına cevap vermenin ve arkadaşlarla belirli ölçülere uygun olmak üzere şakalaşmanın gerekliliği gibi her insanın hayatının birer parçası olan mese­leleri basit ve anlaşılır bir şekilde okuyucu­lara takdim ediyor.

Söz konusu eser, İslam’ın erken dönemle­rinde yazılmış olmasına rağmen, okuma grubunun yürütücüsü olan Recep Şen­türk’ün tercüme ve izahatıyla birlikte met­nin bugünün insanına ne kadar yakından hitap ettiğini görmek oldukça ilgi çekici. Gerçekleştirilen oturumlarda Şentürk’ün yorumları ile bahsedilen âdâb türlerinin günümüz akademisinde psikoloji, sosyo­loji, işletme gibi alanlarda ne kadar temel bir konumda yer alabileceği ve fütüvvet âdâbı gözetilmeden bu bilimlerin ne in­sanı anlamlandırmada ne de insana yol göstermede yeterli olabileceği vurgulanı­yor. Tam da bir klasik eserin özelliği ola­rak, bir lise talebesine hitap ettiği gibi aynı zamanda bir üniversite hocasına da hitap edebilen bu okumalar, herkesin okuması gereken bir eseri anlamaya, tanımaya ve tanıtmaya gayret ediyor.