TENVÎRU’L-KULÛB - ADEM ERGÜL - TAMAMLANDI

Adem Ergül ile birlikte, Perşembe sa­bahları İSAR Yurt Binası mescidinde düzenlenen tasavvuf sohbetlerine, bu dönem merhum Muhammed Emin Er Hocaefendi’nin Şeyh Muhammed Emin el-Erbilî’nin Tenvîru’l-Kulûb isimli eserin­den ihtisar ettiği risaleler ile devam edildi. Tasavvufun fıkh-ı bâtın olarak ele alındığı ve nefis terbiyesi yolunda ilerleyecek olan hakikat yolcusunun bu yolda karşılaşaca­ğı tuzaklara karşı dikkati elden bırakma­ması gerektiğinin vurgulandığı bu risale­ler, ilmin amelle beraber önem kazandığı, ihlasın ise her ikisi için de gerekli olduğu hususularını okuyuculara aktaran seçkin metinlerden biri olarak İSAR öğrencileri­nin istifadesine sunuldu.

İSAR’da temel eğitim programını sürdü­ren öğrenciler, bu gibi sohbet halkaları aracılığıyla sadece zâhirî ilimlerin tahsili­nin yeterli olmadığını, bununla birlikte ta­lebenin maruz kalabileceği birtakım kalbî hastalıkların da olabileceği ve bunların bertaraf edilmesi gerektiğini ve tasavvu­fun da bu noktada önemli bir yer teşkil ettiğini yakından tecrübe etme fırsatı bu­luyorlar. Diğer yandan söz konusu eserin sohbet halkasını takip eden öğrencilere asıl metninden okutulması, onların Arap­ça metin okuma pratikleri açısından da önemli bir takviye işlevi görüyor.