TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN OKUMALARI - MÜRTEZA BEDİR

İSAR Genel Koordinatörü Mürteza Bedir ile birlikte her Cuma sabahı İSAR Merkez Bina’da gerçekleştirilen derste Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucu isimleri arasında gösterilen ve Hanefî fıkhının gelişiminde önemli bir rol üstlenen Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 994) Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı eseri okunmakta ve metin, ders okuma usûlüyle müzakere edilmektedir. Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İmâm Mâtürîdî’nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olma özelliğinin yanı sıra tefsir ilmine dair erken dönem İslam literatürünün önemli eserleri arasında gösterilmektedir. Eserde sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamalara ve görüşlere yer veren İmâm Mâtürîdî, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te’vîl metodunu başarılı bir şekilde kullanan seçkin âlimlerden biridir. Bunun yanında eserinde itikadî mezheplere ilişkin bilgiler de sunan müellif, ayrıca fıkhî mezheplere dair bilgilere de yer vermektedir. Te’vîlâtü’l-Kur’ân Okumaları, Türk-İslam düşüncesi içerisinde güzide bir yere sahip olan İmâm Mâtürîdî ve düşüncesini, bizzat kendi eseri üzerinden mütalaa etme usûlüyle öğrencilere geniş bir perspektif sunmaktadır