OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E VAKIF HUKUKU ATÖLYESİ - PROF. DR. SÜLEYMAN KAYA

Atölyenin ilk aşamasında vakıf hukukuyla ilgili klasik dönemde yazılmış eserler okunup müzakere edilecektir. Bu çerçevede Alâüddîn el-Haskefî (ö. 1088/1677)’nin ed-Dürru’l-muḫtâr’ı ve 18. yüzyıl şeyhülislam fetvalarının derlendiği Netîcetü’l-fetâvâ’nın vakıf bölümleri ile Elmalılı Hamdi Yazır’ın İrşâdu’l-ahlâf fi ahkâmi’l-evkâf’ı okunacaktır. İkinci aşamada modern dönemde vakıf hukukuna dair yapılmış çalışmalar tespit edilip önemli görülen eserler grup üyeleri tarafından okunduktan sonra müzakere edilecektir. Bu okumalarla birlikte vakıf hukukunun temel meseleleri tespit edilecektir. Tespit edilen meseleler belli konu başlıkları altında tasnif edilerek her yıl belli bir konu üzerine atölye düzenlenecektir. Atölyede ilgili konuya dair her bir mesele grup üyelerinden biri tarafından hazırlanılarak sunulacaktır.